06.03.2017

Logo Euro-Concret

6 marca 2017 / Możliwość komentowania 06.03.2017 została wyłączona

zamówienia

Szanowni Państwo,
Działając w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania/ dostarczenie osobiście wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na opisaną poniżej usługę/usługi.

Jednocześnie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku w zakresie:

1. Usług doradztwa na wstępnym etapie

2. Usług szkoleniowych

3. Usług doradztwa specjalistycznego/szkolenia zindywidualizowanego

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i dotyczy projektu „Szansa na sukces” – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

  •  Zapytanie ofertowe