ABSENS CARENS

7 czerwca 2018 / Możliwość komentowania ABSENS CARENS została wyłączona

absens carens aktualności

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI -DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ABSENS CARENS  ZREKRUTOWANYCH W RAMACH I i II NABORU

Informujemy, iż wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Absens carens – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia” można składać osobiście:

1). w Świdnicy w dniach od 15.06.2018 do 05.07.2018 w godz. 08.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku; ul. Westerplatte 72 Atut Europejskie Centrum Doradztwa dla Biznesu PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE PLANOWANEGO TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW -TEL. 530-777-948

2). we Wrocławiu w dniach od 25.06.2018 do 05.07.2018 w godz. 10.30 – 14.30 od poniedziałku do piątku; ul. Kościuszki 35a Wrocław II piętro oficyna (wejście przez bramę 37, lub wjazd od ul. Stawowej w podwórze). PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE PLANOWANEGO TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW -TEL. 500 520 027

 

Zaświadczenia o ukończeniu etapu szkoleniowo – doradczego stanowiące załącznik do wniosku, będzie można odbierać podczas składania wniosków. Ponadto, należy przedłożyć wypełnioną kartę indywidualnego doradztwa.
Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego należy złożyć w 2 identycznych egzemplarzach oraz dołączyć płytę CD/DVD z wszystkimi składanymi dokumentami

Uwaga -wymagane załączniki:
1. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego/Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności;
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z wzorem załącznika nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).
3. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego).

W przypadku wysłania Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz/lub wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Beneficjenta, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą podlegały ocenie i nie będą zwracane. Wnioski droga pocztowa należy przesyłać wyłącznie na adres Stowarzyszenie Euro-Concret ul. Kościuszki 35a 50-011 Wrocław
ZALECAMY SKŁADAĆ WNIOSKI OSOBIŚCIE.
Niezłożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i/lub wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego w wyznaczonym terminie lub niepodpisanie oświadczeń, oznacza rezygnację Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości i/lub środków w ramach wsparcia pomostowego.
Zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań.
Tel. 500 520 027
stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com