Aktualności 27.03 – 27.09.2017

Logo Euro-Concret

13 października 2017 / Możliwość komentowania Aktualności 27.03 – 27.09.2017 została wyłączona

aktualności szansa na sukces

27.09.2017

Szanowni Państwo, zamieszczamy listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość zaktualizowania wniosków w zakresie okresu wsparcia oraz kwot. Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy biura. W najbliższych dniach zostaną podpisane z Państwem umowy o udzielenie wsparcia pomostowego oraz doradztwa specjalistycznego. W tym celu będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie.

Do pobrania:

Lista rankingowa wnioski pomostowe rekomendowane

W związku z uzyskaniem zgody od Instytucji Wdrażającej na udzielenie łącznie 43 dotacji inwestycyjnych zamieszczamy skorygowaną Listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania – procedura odwoławcza.

Do pobrania:

Lista rankingowa wnioski rekomendowane i nierekomendowane do dofinansowania

Szanowni Państwo.

Ogłaszamy nabór wniosków pomostowych.

Wnioski można składać osobiście lub poprzez kuriera w dniach od 18 września do 22 września w godzinach od 10.30 do 15.30 w biurze projektu we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 35a II piętro. Decyduje data wpłynięcia, nie nadania! Wnioski prosimy składać w 2 egzemplarzach.

 

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy Listę rankingową wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania oraz Listę rankingową wniosków ocenionych negatywnie w ramach procedury odwoławczej.

W ciągu 5 dni roboczych każdy z Uczestników, którzy składali wniosek o ponowną ocenę wniosku zostanie pisemnie poinformowany o wynikach oceny.

Uczestnicy Projektu, którym zostało przyznane wsparcie finansowe (wnioski rekomendowane) w ramach puli środków limitu 15% środków do wykorzystania w ramach listy odwoławczej mogą już rozpocząć procedurę rejestracji działalności gospodarczej. W dalszym etapie zostaną Państwo powiadomieni o terminie podpisania Umowy na przyznanie wsparcia finansowego.

Do pobrania:

Lista rankingowa wnioski rekomendowane i nierekomendowane do dofinansowania

Lista rankingowa wnioski ocenione negatywnie

 

01.08.2017

Szanowni Państwo,
Zamieszczamy Listę rankingową wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania oraz Listę rankingową wniosków ocenionych negatywnie. W ciągu 5 dni roboczych każdy z Uczestników zostanie pisemnie poinformowany o wynikach oceny.

Uczestnicy Projektu, którym zostało przyznane wsparcie finansowe (wnioski rekomendowane) w ramach puli środków limitu 85% środków do wykorzystania w ramach listy podstawowej mogą już rozpocząć procedurę rejestracji działalności gospodarczej. W dalszym etapie zostaną Państwo powiadomieni o terminie podpisania Umowy na przyznanie wsparcia finansowego.

Uczestnicy Projektu,którzy nie otrzymali dofinansowania (wnioski nierekomendowane i wnioski odrzucone) mogą złożyć odwołanie od dokonanej oceny. Uczestnik Projektu, którego Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości został oceniony negatywnie przez KOW (nie otrzymał wsparcia) ma prawo, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny, dostarczyć do Biura Projektu pisemny wniosek o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Biura Projektu).

Do pobrania:

Lista rankingowa wnioski rekomendowane i nierekomendowane do dofinansowania

Lista rankingowa wnioski ocenione negatywnie

 

03.07.2017

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nastąpi w dniach 10.07.2017 – 17.07.2017

Zaświadczenia o ukończeniu etapu szkoleniowo – doradczego stanowiące załącznik do wniosku, będzie można odbierać podczas składania wniosków. Ponadto, należy przedłożyć wypełnioną kartę indywidualnego doradztwa.

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Biznesplan przedsięwzięcia na najbliższe 2 lata zawierający szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (ewentualnie zawierający szczegółowe zestawienie planowanych do zakupienia lub pozyskania wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej), jak również źródła ich pokrycia uwzględniające środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, (biznesplan powinien być przygotowany zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami dla danego typu podmiotu);
  • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de mnimis (załącznik nr 7);
  • Kopie zaświadczeń de minimis (jeśli dotyczy);
  • Oświadczenie, że Uczestnik Projektu nie posiadał aktywnego wpisu do CEIDG, KRS lub nie prowadził działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
  • Oświadczenie Uczestnika o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej);
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych;
  • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.).

W przypadku wysłania Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Beneficjenta, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą podlegały ocenie i nie będą zwracane.

Wnioski zalecamy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia Euro-Concret przy ul. Kościuszki 35a II piętro oficyna (wejście przez bramę 37, lub wjazd od ul. Stawowej w podwórze).

Wnioski można składać w godz. od 10.00 do 15.30 w dniach 10.07.2017-17.07.2017

Niezłożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wyznaczonym terminie lub niepodpisanie oświadczeń, oznacza rezygnację Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Nabór wniosków o wsparacie pomostowe zostanie przeprowadzony w późniejszym terminie i tylko dla osób, które otrzymają wsparcie inwestycyjne.

 

14.06.2017

Szanowni Państwo, rozpoczynamy etap indywidualnego wsparcia doradczego. Każdemu z 48 uczestników przysługuje 8 godzin. W najbliższych dniach skontaktują się z Państwem doradcy w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania.

Wstępnie planowany termin naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego to 10.07.2017-17.07.2017.

 

14.06.2017

Uczestnicy, którzy zakończyli już szkolenia mogą składać do biura przy ul.Kościuszki 35a Wrocław (osobiście lub pocztą) wnioski o zwrot kosztów dojazdów na szkolenia.

Z dniem 13.06.2017 zaktualizowano harmonogram szkoleń dla grupy Jelenia Góra.

Plik do pobrania

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy harmonogram szkoleń dla grupy Jelenia Góra.

Plik do pobrania

Z dniem 05.06.2017 zaktualizowano harmonogramy szkoleń dla grup Wrocław i Kłodzko.

Pliki do pobrania

Szanowni Uczestnicy szkoleń z grupy Kłodzko!

Zajęcia w dniu 30.05.2017 uległy skróceniu z przyczyn losowych.

Temat Prawo Pracy zostanie zrealizowany w dniu 02.06.2017 (piątek). Zapraszamy na godz. 9.00.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Szanowni Uczestnicy szkoleń z grupy Wrocław!

Zajęcia z dnia 02.06.2017 zostaną przesunięte z przyczyn losowych na 07.06.2017 (środa).

Temat i godziny szkolenia pozostają bez zmian.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

 

29.05.2017

Szanowni Państwo,

W związku z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie osoby o numerze 39/WRO/8.3/SZANSA na jej miejsce przyjęto osobę znajdująca się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej tj. nr 5/LDK/8.3/SZANSA.

Zamieszczamy zaktualizowane listy:

1. Ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – korekta z dnia 29.05.2017

oraz

2. Listę rezerwową osób, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie – korekta z dnia 29.05.2017

 

Szanowni Państwo,

W związku z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie osoby o numerze 14/LDK/8.3/SZANSA na jej miejsce przyjęto osobę znajdująca się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej tj. nr 14/WRO/8.3/SZANSA.

Zamieszczamy zaktualizowane listy:

1. Ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – korekta z dnia 25.05.2017

oraz

2. Listę rezerwową osób, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie – korekta z dnia 25.05.2017

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy harmonogram szkoleń dla grupy DZIERŻONIÓW (plik do pobrania).

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy harmonogram szkoleń dla grupy WROCŁAW (plik do pobrania).

Zamieszczamy harmonogram szkoleń grupy KŁODZKO (plik do pobrania).

15.05.2017

Szanowni Państwo umieszczamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę osób znajdujących się na liście rezerwowej. Przeprowadzona procedura odwoławcza od jednego wniosku nie spowodowała żadnych zmian.

1. Ostateczna lista osob zakwalifikowanych do udziału w projekcie 48 osób

2. Ostateczna lista rezerwowa

15.05.2017

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem 2 etapu rekrutacji tj. spotkań z doradcą zawodowym dla rekrutacji przeprowadzonej dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, umieszczamy Listę osób zakwalifikowanych do projektu w ramach naboru dla powiatu kamiennogórskiego.

1. Lista osob zakwalifikowanych do udziału w projekcie pow.kamiennogórski

 

04.05.2017

UWAGA!!! WZNOWIENIE DODATKOWEJ REKRUTACJI!!!

W związku z koniecznością zagwarantowania minimum jednego miejsca w projekcie dla mieszkańca z powiatu kamiennogórskiego do projektu, ponownie ogłaszamy dodatkowy nabór na 1 miejsce dla mieszkańca powiatu kamiennogórskiego.

Termin naboru rozpocznie się 05.05.2017 a zakończy 12.05.2017. Dokumenty można wysłać pocztą na adres Stowarzyszenia Euro-Concret ul. Kościuszki 35a 50-011 Wrocław lub złożyć osobiście we Wrocławiu w biurze przy ul. Kościuszki 35a II piętro oficyna. Formularz można też przesłać na adres mailowy:

stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą codziennie od 10.00- 15.00 od poniedziałku do piątku.

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

Dodatkowa rekrutacja nie wpływa na zakwalifikowanie się do projektu osób zgłoszonych w pierwszym naborze.

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy zaktualizowane listy:

1. Podstawową listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

oraz

2. Listę rezerwową osób, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie

Aktualizacja spowodowana jest rezygnacją z udziału w projekcie osoby o numerze rekrutacyjnym 20/WRO/8.3/SZANSA. Do Podstawowej listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie została dopisana osoba znajdująca się na 1. miejscu Listy rezerwowej.

 

20.04.2017

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem 2 etapu rekrutacji tj. spotkań z doradcą zawodowym, umieszczamy:

1. Podstawową listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

2. Listę rezerwową osób, które nie znalazły się na podstawowej liście

3. Listę osób, których formularz zgłoszeniowy nie uzyskał wymaganej minimalnej liczby punktów

Osoby, które nie zakwalifikowały się do projektu, zostaną o tym niezwłocznie pisemnie poinformowane.

Z osobami zakwalifikowanymi będziemy w najbliższych dniach telefonicznie ustalać szczegóły dalszego toku działań.

 

19.04.2017

W związku z koniecznością unieważnienia procedury wyboru wykonawcy ze względu na otrzymanie oferty przewyższającej możliwości finansowe Zamawiającego, Stowarzyszenie Euro-Concret zaprasza ponownie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19. września 2016 r., którego przedmiotem jest usługa polegająca na realizacji doradztwa i zindywidualizowanych szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania dotacji w ramach projektu „Szansa na sukces – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia”.

Zamieszczamy również pytania i odpowiedzi odnośnie niniejszego zapytania. – do pobrania

12.04.2017

UWAGA!!! DODATKOWA REKRUTACJA!!!

W związku z koniecznością zagwarantowania minimum jednego miejsca w projekcie dla mieszkańca z powiatu kamiennogórskiego do projektu, ogłaszamy dodatkowy nabór na 1 miejsce dla mieszkańca powiatu kamiennogórskiego.

Termin naboru rozpocznie się 13.04.2017 a zakończy 27.04.2017. Dokumenty można wysłać pocztą na adres Stowarzyszenia Euro-Concret ul. Kościuszki 35a 50-011 Wrocław lub złożyć osobiście we Wrocławiu w biurze przy ul. Kościuszki 35a II piętro oficyna.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą codziennie od 10.00- 15.30 od poniedziałku do piątku.

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

12.04.2017

Uprzejmie informujemy, że dostrzeżono pomyłkę we wzorze załącznika nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. Tym samym zamieszczamy prawidłowy wzór formularza informacji, który wskazuje na wstępie właściwą podstawę prawną.

zał 7. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Szanowni Państwo,

Zakończyła się ocena formalno-merytoryczna formularzy zgłoszeniowych w projekcie „Szansa na sukces”.

Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji (rozmowa z doradcą zawodowym) zostaną poinformowane telefonicznie i mailowo.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do II etapu zostaną poinformowane listownie.

27.03.2017

Stowarzyszenie Euro-Concret zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19. września 2016 r., którego przedmiotem jest usługa polegająca na realizacji doradztwa i zindywidualizowanych szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania dotacji w ramach projektu „Szansa na sukces – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia”.

Archiwum ZIP z wszystkimi załącznikami