DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – LISTY RANKINGOWE

23 grudnia 2021 / Możliwość komentowania DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – LISTY RANKINGOWE została wyłączona

aktualności dotacje30plus

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę zbiorczą osób zakwalifikowanych do projektu, która została również rozbita na poszczególne parytety określone w REGULAMINIE REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (płeć, status na rynku pracy oraz zamieszkiwanie na obszarze wiejskim).

LISTA ZBIORCZA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU ABSENS CARENS

A PODLISTA – KOBIETY ZAKWALIFIKOWANE ABSENS CARENS

B PODLISTA – MĘŻCZYŹNI ZAKWALIFIKOWANI ABSENS CARENS

C PODLISTA – OSOBY BEZ ZATRUDNIENIA ZAKWALIFIKOWANE ABSENS CARENS

D PODLISTA – OSOBY PRACUJĄCE ZAKWALIFIKOWANE ABSENS CARENS

E PODLISTA – OSOBY ZAMIESZKUJĄCE OBSZARY WIEJSKIE ZAKWALIFIKOWANE ABSENS CARENS

oraz listę zbiorczą rezerwową rozbitą analogicznie na poszczególne  parytety określone w REGULAMINIE REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (płeć, status na rynku pracy oraz zamieszkiwanie na obszarze wiejskim).

LISTA ZBIORCZA REZERWOWA  DO PROJEKTU ABSENS CARENS

A PODLISTA – KOBIETY REZERWA ABSENS CARENS

B PODLISTA – MĘŻCZYŹNI REZERWA ABSENS CARENS

C PODLISTA – OSOBY BEZ ZATRUDNIENIA REZERWA ABSENS CARENS

D PODLISTA – OSOBY PRACUJĄCE REZERWA ABSENS CARENS

E PODLISTA – OSOBY ZAMIESZKUJĄCE OBSZARY WIEJSKIE REZERWA ABSENS CARENS

 

Osoby zakwalifikowane otrzymają pismo informujące o konieczności przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w projekcie (dokument w zależności od statusu podanego w formularzu zgłoszeniowym) – m.in.:

 1. a)urzędowe zaświadczenie z PUP w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 15 Regulaminu
 2. b)zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w przypadku osób pracujących zawierające następujące informacje: miejsce, forma zatrudnienia, czas zatrudnienia, wynagrodzenie netto i brutto za ostatni miesiąc poprzedzający przystąpienie do projektu
 3. c)w przypadku osób ubogich pracujących (jeśli dotyczy), dodatkowo oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 15.1 do Regulaminu
 4. d)kopie świadectwa pracy lub umowy cywilno-prawnej lub wyciąg z CEIDG lub KRS poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczenia, że po 1 marca 2020 r. osoba straciła zatrudnienie
 5. e)w przypadku osób odchodzących z rolnictwa- zaświadczenie z KRUS, potwierdzające podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym
 6. f)w przypadku osób z niepełnosprawnością – w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to:

– orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy lub

– orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,

lub

w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

– orzeczenie o niepełnosprawności, lub

– inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia;

 1. g)w przypadku reemigrantów i imigrantów – dokument wskazany w załączniku nr 3 Regulaminu
 2. h)w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, bezrobotnych które nie figurują w publicznych rejestrach (niezarejestrowanych w urzędzie pracy) – zaświadczenie/ lub wydruk wygenerowanych danych z konta ubezpieczonego1 korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowe z ZUS w zakresie braku odprowadzenia składek- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 16 Regulaminu

Projektodawca weryfikuje czy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu Kandydat nie prowadził działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie CEIDG i KRS).

 1. i) inne – potwierdzające kwalifikowalność Kandydata/Kandydatki

Listę osób zakwalifikowanych do projektu utworzono na podstawie następujących zapisów z Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu
„Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska
:

Par. 2 ust. 6 W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 96 osób (w tym 57  kobiet i 39 mężczyzn, 82  osoby pozostające bez pracy,14 osób pracujących,39 osób zamieszkałych na obszarach wiejskich ).

Beneficjent w ramach prowadzonej rekrutacji uczestników do projektu dążyć będzie do uzyskania zakładanego podziału na kobiety i mężczyzn i inne parytety wskazane we wniosku o dofinansowanie i niniejszym regulaminie.

Par.9 ust. 3  W celu zapewnienia zakładanej we wniosku o dofinansowanie  proporcji uczestników wskazanych we wskaźnikach/opisie grupy docelowej/liczby kobiet i mężczyzn klasyfikacja/wybór uczestników projektu  nastąpi oddzielnie w poszczególnych kategoriach grup docelowych z uwzględnieniem zakładanego parytetu liczby kobiet ( 57 osoby) i mężczyzn ( 39 osób) /osób pozostających bez pracy (82 osoby)/osób zatrudnionych (14 osób)/ osób zamieszkałych na obszarach wiejskich ( co najmniej 39 osób).

Par. 9 ust. 7 W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów do Projektu takiej samej liczby punktów, o wyższej pozycji na liście zakwalifikowanych decyduje

 1. a)         liczba punktów uzyskanych za rozmowę z doradca zawodowym
 2. b)         liczba punktów uzyskanych za opis pomysłu na biznes
 3. c)         liczba punktów uzyskanych za realność planu
 4. d)        liczba punktów uzyskanych za doświadczenie zawodowe/wykształcenie
 5. e)         liczba punktów uzyskanych za charakterystykę rynku i konkurencji
 6. f)         liczba punktów uzyskanych za charakterystykę klientów
 7. g)         liczba punktów za kryteria premiujące
 8. h)        losowanie

Do projektu planuje się  zakwalifikowanie 96 osób z najwyższą liczbą punktów z uwzględnieniem parytetów wskazanych w niniejszym Regulaminie. Pozostali kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

Osobom zakwalifikowanym gratulujemy!