DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla grupy dodatkowej

20 września 2022 / Możliwość komentowania DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla grupy dodatkowej została wyłączona

aktualności dotacje30plus

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami rozpocznie się  23.09.2022 r. i zakończy 30.09.2022 ( do godz. 23:59 r. – dotyczy wniosków składanych elektronicznie)

Wniosek wraz  załącznikami należy złożyć w DWÓCH identycznych egzemplarzach.  

PROSIMY DO WNIOSKU DOŁĄCZYĆ KOPIĘ ZAŁĄCZNIKA D DO BIZNESPLANU – Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu

REKOMENDUJEMY SKŁADANIE WNIOSKÓW POMOSTOWYCH OSOBIŚCIE W NASZYM BIURZE PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ .

WAŻNE!

 1. Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, w tym:
  a)oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 1) w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie  lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, zgodnie z obowiązującymi wzorami w tym zakresie, (do pobrania poniżej)
  b)formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, (do pobrania poniżej)
  c) kopia załącznika D do biznesplanu
  d) kserokopia zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis (wydanym przez Euro-Concret przy podpisaniu umowy w związku z otrzymaniem dotacji inwestycyjnej)
  e) załącznik c – powtórzenie wydatków
 1. Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego stanowi załączniki nr 12 do  Regulaminu projektu.
 2. W przypadku gdy Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego nie zostanie złożony w okresie 5 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej oznacza to rezygnację uczestnika z możliwości skorzystania ze wsparcia pomostowego.
 3. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1  Regulaminu projektu.Osobiście dokumenty można składać w:

Biurze Projektu: ul. Tadeusza Kościuszki 35 a, 50-011 Wrocław. 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00

Elektronicznie można przesyłać dokumenty w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu . Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.
Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami do Biura Projektu najpóźniej przed podpisaniem Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego.

6. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

7. Jeden Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik projektu złoży więcej niż  jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

8. Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

9. Pola, które danego Uczestnika nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

10. Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

11. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

12. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany (W DWÓCH IDENTYCZNYCH EGZEMPLARZACH) w formie papierowej należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru umieszczonego w Regulaminie projektu.

13. We Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego, przy uzasadnieniu konieczności udzielenia wsparcia pomostowego, bardzo prosimy oprócz samego uzasadnienia w kilku zdaniach opisać   swoją działalność. (wnioski pomostowe oceniane są przez innych ekspertów niż biznesplany)