DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – Ogłoszenie o naborze biznesplanów

3 marca 2022 / Możliwość komentowania DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – Ogłoszenie o naborze biznesplanów została wyłączona

aktualności dotacje30plus

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska   wraz z wymaganymi załącznikami rozpocznie się  15.03.2022 r. i zakończy 28.03.2022 r. do godziny 23:59.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Uczestnik projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

 

 1. Dokumenty można składać :
 • Biurze Projektu: Tadeusza Kościuszki 35 a, 50-011 Wrocław, adres e-mail: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com, telefon 500 520 027. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00.
 • Elektronicznie:

Na adres stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu ( nie dotyczy Profilu Zaufanego). Beneficjent  dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu  najpóźniej przy podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

 • Pocztą (decyduje data nadania) na adres Biura Projektu Tadeusza Kościuszki 35 a, 50-011 Wrocław,
 • Kurierem (decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu) na adres Biura Projektu Tadeusza Kościuszki 35 a, 50-011 Wrocław,

 

 1. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
 2. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 3. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację – bardzo prosimy o spięcie przedziurkowanych kartek w skoroszyty (każdy egzemplarz w osobnym skoroszycie)
 4. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 5. W przypadku składania kopii dokumentów (DOTYCZY ZAŁĄCZNIKÓW) powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 6. UWAGA! Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 7. Wniosek musi być podpisany oraz parafowany na każdej stronie przez Uczestnika projektu. Uczestnik projektu musi wypełnić wszystkie pola we wniosku i biznesplanie. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, należy wpisać „nie dotyczy”.

9W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go W DWÓCH IDENTYCZNYCH EGZEMPLARZACH do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru (grafika):

 

 Lista załączników wymaganych  do wniosku:
ZAŁĄCZNIKI
 1. Zaświadczenie ukończenia szkoleń w ramach projektu lub zaświadczenie będące podstawą zwolnienia przez Beneficjenta uczestnika ze wsparcia szkoleniowego (jeśli dotyczy),
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT),
 5. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (jeśli dotyczy)
 6. zbiór oświadczeń;
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności
  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt  z biurem projektu tej. Stowarzyszenie Euro- Concret tel. 500 520 027 e-mail: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com.