DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – REKRUTACJA DO PROJEKTU!!!

19 sierpnia 2021 / Możliwość komentowania DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – REKRUTACJA DO PROJEKTU!!! została wyłączona

aktualności Bez kategorii dotacje30plus

INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU „ABSENS CARENS” – KOMPLEKSOWY PROJEKT WSPARCIA SAMOZATRUDNIENIA MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

 

Ogłaszamy nabór dokumentów rekrutacyjnych.

Termin, od którego można składać formularze rekrutacyjne:  31.08.2021 g. 00:01

Termin, do którego można składać formularze rekrutacyjne: 22.09.2021 g.23:59

 

Ilość miejsc w projekcie: 96

Ilość dotacji: 95

 

Wszystkie wymagane dokumenty: Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić i złożyć tylko Formularz zgłoszeniowy– do pobrania ze strony www.euro-concret.pl/dotacje30plus/regulamin-projektu/

 

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami do zapoznania na naszej stronie www.euro-concret.pl/dotacje30plus/regulamin-rekrutacji/ lub w biurze projektu –  Stowarzyszenie Euro-Concret ul. Tadeusza Kościuszki 35a Wrocław II piętro oficyna.

 

Jak skutecznie dostarczyć formularz zgłoszeniowy do Stowarzyszenia Euro-Concret przez kandydata?

Za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się:

 1. w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do wykonywania czynności wynikających z ubiegania się o udział w projekcie (nie dotyczy udziału w rozmowach kwalifikacyjnych);
 2. w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);
 3. w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu;
 4. w drodze elektronicznej: w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a także formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. – datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com),

Jeżeli doręczenie miało miejsce w więcej niż w jednej z form przewidzianych powyżej, skuteczność ustalana jest w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejsza.

 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 96 osób (w tym 57  kobiet i 39 mężczyzn, 82  osoby pozostające bez pracy,14 osób pracujących,39 osób zamieszkałych na obszarach wiejskich ). Grupę docelową projektu stanowią osoby spełniające łącznie następujące warunki:

są w wieku od 30 rok życia;

– są:

a)bez zatrudnienia w tym w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie)
lub
b) imigrantami oraz reemigrantami, lub

c) osobami ubogimi pracującymi/osobami odchodzącymi z rolnictwa i ich rodzinami, lub

d)osobami zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia;

–  zamieszkują w rozumieniu KC na obszarze województwa dolnośląskiego.

 

CO MOŻNA OTRZYMAĆ:
 • 40h bezpłatnych szkoleń przed rozpoczęciem prowadzenia działalności
 • Bezpłatne wsparcie doradcy biznesowego
 • Jednorazową dotację inwestycyjną w kwocie 23 050,00 PLN
 • Dotację pomostową w wysokości 1553,68 PLN wypłacaną comiesięcznie przez okres 12 m-cy

 

WAŻNE INFORMACJE DOT. PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ

 • W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wzorem umieszczonym w Regulaminie rekrutacji
 • Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach.  Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.
 • Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata/tki. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.
 • Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednegoFormularza rekrutacyjnego przez kandydata/tkę. W przypadku, gdy kandydat/tka złoży więcej niż jeden Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego Formularza rekrutacyjnego i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 • Każdy kandydat/tka, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma Indywidualny Numer Identyfikacyjny. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej projektu będą identyfikowane z kandydatem/-ką wyłącznie z wykorzystaniem wspomnianego numeru.
 • W celu zachowania płynności realizacji projektu Beneficjent ( Stowarzyszenie Euro-Concret) będzie przesyłał korespondencję do kandydatów/ek na podany w formularzu zgłoszeniowym adres skrzynki e-mail. W przypadku braku wskazania przez kandydata/kę  adresu skrzynki e-mail, Beneficjent będzie przesyłał korespondencję drogą pocztową zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji kandydatowi/uczestnikowi projektu
 • Wersja elektroniczna formularza przesyłana mailowo rozumiana jest jako skan dokumentu w formacie pdf.  Zapisanie formularza w innym formacie np. jpg uznane
  zostanie za błąd formalny. Kandydat zostanie poinformowany o konieczności poprawy. Szczegóły poprawnej wysyłki dokumentów wskazano w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości par. 6.