loga

ABSENS CARENS

Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy!!!
do 41 000 zł !!!

Szanowni Państwo,
W grudniu 2017 r. Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Polską Izbą Młodych Przedsiębiorców rozpoczęło realizację projektu pn. „Absens carens„- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska RPO WD 8.3

W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 41 000

Wsparciem zostaną objęte osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • – w wieku od 30 rok życia;
 • – bez zatrudnienia;
 • – w szczególnej sytuacji na rynku pracy(osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjachtj. do ISCED 3 włącznie);
 • – zamieszkujący w rozumieniu KC na obszarze województwa dolnośląskiego;
 • – nie posiadający aktywnego wpisu do CEDIG/nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS/nie prowadziły DG na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
 • – Ze wsparcia nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2ha przelicz. w przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie
  osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem będzie jej przejście z KRUS do ZUS.

W szczególności preferowani będą: (dodatkowe punkty)
a) niepełnosprawni oraz kobiety
b) osoby:

 • – długotrwale bezrobotne;
 • – zamieszkałe na obszarach wiejskich;
 • – po 50 r. życia;
 • – o niskich kwalifikacjach;
 • – osoby zamieszkałe na obszarach objętych programami rewitalizacji (zgodnie z wykazem programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD na dzień
  ogłoszenia rekrutacji UP do projektu);
 • – osoby zamieszkałe na terenie powiatów gdzie bezrobocie jest większe niż 150% od średniej dla woj.dolnośląskiego (na dzień ogłoszenia rekrutacji).
  Wskazane powyżej cechy UP należy rozumieć zgodnie z definicjami wskazanymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS

Wsparcie:

 • – bezpłatne szkolenia – 60 godzin szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • – bezpłatne doradztwo indywidualne – 8 godz. na uczestnika
 • – 80 dotacji inwestycyjnych w kwocie maksymalnie 23 000,00zł
 • – 80 dotacji w ramach finansowe wsparcia pomostowego -1500,00zł przez okres 12 miesięcy
 • – doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorcy 8 godz.

Do projektu przyjętych zostanie 96 osób.
Wstępnie planowany nabór – połowa grudnia 2017 – styczeń 2018.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 500 520 027.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Najświeższe informacje poniżej:

Absens carens„- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska RPO WD 8.3