Pobierz wszystkie pliki:

Ogólne:

Oświadczenia:

Załączniki:

Zał. nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Zał. nr 2 – Karta oceny form Karta rozmowy z doradcą

Zał. nr 3 – Karta oceny merytorycznej

Zał. nr 4 – Umowa usług szkoleniowo-doradczych

Zał. nr 5 – Oświadczenie o posiadanej wiedzy

Zał. nr 6 – Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. nr 7 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. nr 8 – Karta oceny formalnej

Zał. nr 9 – Karta oceny merytorycznej

Zał. nr 10 – Deklaracja poufności

Zał. nr 11 – Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego

Zał. nr 12 – Oświadczenie współmałżonka

Zał. nr 13 – Informacja o rachunku bankowym

Zał. nr 14 – Zaświadczenie de minimis ABSENS

Zał. nr 15 – Weksel z deklaracją wekslową

Zał. nr 16 – Wniosek o wsparcie pomostowe

Zał. nr 17 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Zał. nr 18 – Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. nr 19 – Umowa -wsparcie pomostowe

Zał. nr 20 – Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w Formularzu

Zał. nr 21 – Zestawienie towarów/usług zakupionych ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. nr 22 – Umowa o świadczenie usł. szkol.dorad. po otrzymaniu środków na rozw. przed.

Zał. nr 23 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdów