Do kogo skierowany jest projekt?

Grupę docelową projektu stanowią osoby spełniające łącznie warunki:

 

 • w wieku powyżej 30 rok życia;
 • pozostające bez zatrudnienia;
 • znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy to jest: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie;
 • zamieszkujące w rozumieniu kodeksu cywilnego na obszarze województwa dolnośląskiego;
 • nie posiadające aktywnego wpisu do CEDIG/ które nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS/ które nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

 

 

Czy są jakieś preferencje w zakresie uczestników projektu?

Tak, szczególnie preferowane będą:

a) osoby niepełnosprawne oraz kobiety- pierwszeństwo podczas rekrutacji

b) będziemy również przyznawać dodatkowe punkty osobom:

 • długotrwale bezrobotnym – 2 punkty dodatkowe;
 • zamieszkałym na obszarach wiejskich – 20 punktów dodatkowych;
 • po 50 roku życia – 2 punkty dodatkowe;
 • o niskich kwalifikacjach (tj. do ISCED 3 włącznie czyli szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła) – 2 punkty dodatkowe;
 • zamieszkałym na obszarach objętych programami rewitalizacji (zgodnie z wykazem programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD na dzień ogłoszenia rekrutacji UP do projektu)- 20 punktów dodatkowych;
 • zamieszkałym na terenie powiatów gdzie bezrobocie jest większe niż 150% od średniej dla województwa dolnośląskiego (na dzień ogłoszenia rekrutacji)- 2 punkty dodatkowe.

 

Czy jest ktoś, kto nie może wziąć udziału w projekcie?

Tak, ze wsparcia wyłączone są osoby:

 • zatrudnione (w tym również w ramach umów cywilnoprawnych) obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat u tego Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;
 • które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącego w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • będące członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Beneficjenta, partnera lub wykonawcy oraz osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat były członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;
 • pozostające w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności względem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie lub uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
 • będące pracownikami/ współpracownikami/ wspólnikami/ członkami lub osobami bliskimi (osobą bliską jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) Beneficjenta, partnera lub wykonawcy  w projekcie;
 • pozostające z Beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w projekcie w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;
 • posiadające udziały lub akcje Beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie;
 • będące pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu;
 • pozostające lub te, które pozostawały, z podmiotem, który przygotował wniosek  o dofinansowanie projektu, w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;
 • będące podmiotem, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu;
 • posiadające udziały lub akcje podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu,
 • które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu);
 • w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych;
 • zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu;
 • ze wsparcia w ramach EFS nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych. W przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).
 • otrzymały w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach  podatkowych pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają w ramach niniejszego Projektu, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty  200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielania pomocy;
 • zamierzają założyć działalność w ramach sektorów, o których mowa w art. 1
  rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania  107  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
 • zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność (pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia);
 • zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego.
 • osoby karane za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.).