REKRUTACJA DO PROJEKTU JEST DWUETAPOWA:

 

Ocena dokumentów rekrutacyjnych:

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o składanie w wyznaczonym terminie Formularza rekrutacyjnego (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu) :

Osoby z niepełnosprawnością ruchową proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem tel. (71) 723 40 47  z pracownikiem ds. rekrutacji w celu dobrania najbardziej dogodnego czasu przyjęcia

lub

 • b) w siedzibie głównej Lidera projektu tj Stowarzyszenie Euro-Concret . ul. Kościuszki 35 a 50-011 Wrocław (II piętro oficyna)
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.15 do 14.15

lub

 • d) listownie poprzez wysłanie Formularza rekrutacyjnego na adres Partnera lub Lidera projektu (liczy się data wpływu dokumentów do biura, a nie data stempla pocztowego)
 • e) Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w uzasadnionych przypadkach mogą telefonicznie zgłosić potrzebę do Partnera odbioru wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w miejscu ich zamieszkania – tel. (71) 723 40 47

UWAGA!!!

Osoby z niepełnosprawnością do Formularza rekrutacyjnego powinny załączyć:

 • 1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności; lub
 • 2. Inny urzędowy dokument poświadczający stan zdrowia w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Kandydata.

W przypadku osób deklarujących przynależność do grupy osób długotrwale bezrobotnych do formularza rekrutacyjnego należy załączyć:

 • 1. oświadczenie o pozastawianiu bez zatrudnienia przez okres ponad 12 miesięcy (osoba niezarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy), lub
 • 2. zaświadczenie powiatowego urzędu pracy (dotyczy osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy )osoby długotrwale bezrobotnej o pozostawaniu bez zatrudnienia przez okres ponad 12 m-cy a(wydane nie wcześniej niż w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia formularza rekrutacyjnego).

JAK PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY?

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

„Dokumenty rekrutacyjne do projektu 8.3 RPO WD”,.

W przypadku kopii na każdej stronie powinna się znaleźć formuła „potwierdzam zgodność z oryginałem” oraz podpis kandydata/ki.

Ocena formalna będzie się odbywać w oparciu o Kartę oceny formalnej (Załącznik nr 2). Nie spełnienie co najmniej jednego z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem kandydata/ki.

W przypadku stwierdzenia przynależności do grupy docelowej, Formularz rekrutacyjny w części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej podlega ocenie merytorycznej. (Załącznik nr 3)

Spotkanie z doradcą zawodowym mające na celu ocenę predyspozycji kandydata/ki
do prowadzenia działalności gospodarczej:

Planowany termin przeprowadzenia rozmów: – dokładna data zostanie podana każdej osobie indywidualnie.

KWALIFIKACJA DO PROJEKTU:

Po zakończeniu II etapu rekrutacji będzie opublikowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie i umieszczona na stronie internetowej. Dodatkowo o wynikach rekrutacji kandydaci/ki zostaną poinformowani/e indywidualnie.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA:

Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 96 uczestników/czek projektu stanowiących grupę docelową:

  • -w wieku powyżej 30 rok życia;
  • -pozostających bez zatrudnienia;
  • -znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy to jest: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie;
  • -zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na obszarze województwa dolnośląskiego;
  • -nie posiadających aktywnego wpisu do CEDIG/ które nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS/ które nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

Szczególnie preferowane będą:

a) osoby niepełnosprawne oraz kobiety- pierwszeństwo podczas rekrutacji

b) będziemy również przyznawać dodatkowe punkty osobom:

 • -długotrwale bezrobotnym – 2 punkty dodatkowe;
 • -zamieszkałym na obszarach wiejskich – 20 punktów dodatkowych;
 • -po 50 roku życia – 2 punkty dodatkowe;
 • -o niskich kwalifikacjach (tj. do ISCED 3 włącznie czyli szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła) – 2 punkty dodatkowe;
 • -zamieszkałym na obszarach objętych programami rewitalizacji (zgodnie z wykazem programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD na dzień ogłoszenia rekrutacji UP do projektu)- 20 punktów dodatkowych;
 • -zamieszkałym na terenie powiatów gdzie bezrobocie jest większe niż 150% od średniej dla województwa dolnośląskiego (na dzień ogłoszenia rekrutacji)- 2 punkty dodatkowe.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń utworzymy listę rezerwową.

[1] Wiek uczestników projektu liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

 

Kliknij TUTAJ aby pobrać regulamin projektu.