„Absens carens”

– kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska.

Bezzwrotna dotacja na założenie firmy! Ponad 41 000 zł!

 

Miło nam poinformować, iż od czerwca 2021 r. Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor spółka z o.o. rozpoczyna realizację projektu pn. „Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska, działanie RPDS.08.03.

W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 41 694,16 zł netto. Przyznamy aż 95 takich dotacji!!!

 

 

Wsparciem zostaną objęte osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • – są w wieku od 30 rok życia;
 • – są:
 • a) bez zatrudnienia
 • w tym w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie),lub
 • b) imigrantami oraz reemigrantami, lub

            c) osobami ubogimi pracującymi/osobami odchodzącymi z rolnictwa i ich rodzinami, lub

 • d) osobami zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia;
 • –  zamieszkują w rozumieniu KC na obszarze województwa dolnośląskiego.

W szczególności preferowane będą osoby (po +5 dodatkowych punktów na etapie rekrutacji):

 • długotrwale bezrobotne,
 • zamieszkałe na obszarach wiejskich,
 • po 50 r. życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • o niskich kwalifikacjach.

 

Do projektu zostanie zrekrutowanych 96 osób w tym 57 kobiety  i 39 mężczyzn. Co najmniej 39 uczestników projektu będzie osobami zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) obszary wiejskie.

 

Oferowane wsparcie:

 • bezpłatne szkolenia – 40 godzin szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • bezpłatne indywidualne szkolenia wspierające Uczestnika w założeniu działalności gospodarczej (m.in. pomoc w pisaniu biznesplanu –  6 godz. na uczestnika projektu)
 • 95 dotacji inwestycyjnych w kwocie maksymalnie 23 050,00 zł netto
 • 95 dotacji w ramach finansowego wsparcia pomostowego – 1553,00 zł netto przez okres 12 miesięcy (łącznie aż 18 644,16 zł netto)

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU: 

Formularze rekrutacyjne będziemy przyjmować w dniach:

od 31.08.2021 do 22.09.2021

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

 Szczegóły:  zadzwoń:  500 520 027,     www.euro-concret.pl/dotacje30plus

( www.fb.com/euroconcret,   www.instagram.com/euro_concret )

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

WAŻNE – GRUPY WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA !!!

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które m.in.:

 • posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 174 z późn. zm);
 • zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 121, z późn. zm.);

 

UWAGA!

 • Do projektu nie mogą być rekrutowane osoby, które uczestniczą (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS. Tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS. Uczestnik składa Oświadczenie na etapie rekrutacji w tym zakresie.

Projekt „Absens carens” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia  mieszkańców Dolnego Śląska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

 

wkład finansowy UE: 4 102 244,14 PLN