Dokumenty znajdujące się poniżej zamieszczone są w formacie plików do pobrania. W celu  zapoznania się z treścią każdego z nich należy kliknąć w tytuł danego dokumentu.

 

 

Regulamin Projektu:

REGULAMIN REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska (wersja obowiązująca od 24.02.2021r.)

 

Lista załączników do Regulaminu Rekrutacji:

 1. Opis sektorów wykluczonych
 2. FORMULARZ REKRUTACYJNY
  2.1 Zbiór oświadczeń uczestnika projektu
  2.2 Zgoda RODO dotyczy zwykłych danych osobowych
  2.3 Zgoda RODO dotyczy szczególnych kategorii danych osobowych
 3. Dokumenty poświadczające status reemigranta i imigranta
 4. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego 
 5. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
 6. a) Karta oceny predyspozycji kandydata           b) Diagnoza potrzeb 
 7. Wzór Umowy o świadczenie usług szkoleniowych
 8. Wzór wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan
 9. Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych i biznesplanu
 10. Karta oceny merytorycznej wniosku i biznesplanu
 11. Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego
 12. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 13. Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 14. Wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego
 15. wzór druku US-7 – przykład
  15.1 Oświadczenie w przypadku osób ubogich pracujących
 16. Wzór zaświadczenia ZUS
 17. Wniosek o zwrot kosztów dojazdów na szkolenie
 18. Oświadczenie wystawcy weksla
 19. Oświadczenie współmałżonka dot. wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania

  Załączniki do umowy o świadczenie usług szkoleniowych:
  Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu ABSENS 

  Załączniki do wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości:

  Załącznik a) do Wniosku o przyznanie środków – Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej
  Załącznik b) do Wniosku o przyznanie środków_ Pomoc de minimis
  Załącznik c) do Wniosku o przyznanie środków_Formularz de minimis
  Załącznik d) do Wniosku o przyznanie środków_Zestawienie towarów usług
  Załącznik f) do Wniosku o przyznanie środków_Zbiór oświadczeń

  Załączniki do umowy o przyznanie środków finansowych:
  Załącznik nr 4 do umowy o przyznanie środków_Pomoc de minimis
  Załącznik nr 5 do umowy o przyznanie środków finansowych Załączniki do umowy o przyznanie wsparcia pomostowego:Załącznik nr 3 Zestawienie rozliczenia wsparcia pomostowego
  Załącznik nr 4 do umowy o przyznanie wsparcia pomostowego_ Pomoc de minimis
  Załącznik nr 5 do umowy o przyznanie wsparcia pomostowego_Formularz de minimis

  Załączniki do wniosku o wsparcie pomostowe:

  Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego_ Pomoc de minimis
  Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego_Formularz de minimis

  Wersje archiwalne dokumentów:

  Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Absens carens” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska (wer. arch. 1)
  Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska (wer. arch. 2)
  Zał. 6b Diagnoza potrzeb


  Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska (wer. arch. 3)

  Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska (wer. arch. 4)
  Karta oceny merytorycznej wniosku i biznesplanu