KREATOR – nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

30 grudnia 2021 / Możliwość komentowania KREATOR – nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego została wyłączona

aktualności Kreator

Szanowni Państwo,

 
Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami rozpocznie się  4.01.2022 r. i zakończy 14.01.2022 ( do godz. 23:59 r. – dotyczy wniosków składanych elektronicznie).
 
UWAGA! 6 i 7 stycznia 2022 r. biuro będzie nieczynne.
 
Wniosek wraz  załącznikami należy złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach. Wzory znajdują się na Regulamin przyznawania wsparcia – dokumenty do pobrania – euro-concret
PROSIMY DO WNIOSKU DOŁĄCZYĆ KOPIĘ ZAŁĄCZNIKA D DO BIZNESPLANU – Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu
 
 
WAŻNE!

1.   Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

a)  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. nr 5 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(zał. nr 6 do niniejszego Regulaminu),

b)  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 7 do niniejszego Regulaminu),

c)  zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 8 do niniejszego Regulaminu).

d)  w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. nr 9 do niniejszego Regulaminu ).

2.   Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego stanowi załączniki nr 10 do niniejszego Regulaminu.

3.   Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie
z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w:

Biurze Projektu:ul. Tadeusza Kościuszki 35 a, 50-011 Wrocław. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00.

4.   Elektronicznie można przesyłać dokumenty w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com

5.   Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.(UWAGA! TYLKO FORMAT PDF ZAPISANY DO JEDNEGO PLIKU) Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami do Biura Projektu najpóźniej przed podpisaniem Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego.

6.   Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

7.   Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż  jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

8.   Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, PARAFOWAĆ NA KAŻDEJ STRONIE i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

9.           Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

10.   Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

11.  Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

12.   Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany (W DWÓCH IDENTYCZNYCH EGZEMPLARZACH) w formie papierowej należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru: