KREATOR – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!!! 09.06-28.06.2021r.

27 maja 2021 / Możliwość komentowania KREATOR – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!!! 09.06-28.06.2021r. została wyłączona

aktualności Kreator

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą!

 

Na podstawie §7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Kreator” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska ogłaszamy nabór uzupełniający mający na celu zrekrutowanie brakującej liczby uczestników.

Termin, od którego można składać formularze rekrutacyjne:  09.06.2021 g. 00:01
Termin, do którego można składać formularze rekrutacyjne:  28.06.2021 g. 23:59

 

Łączna ilość miejsc w projekcie: 120

Łączna ilość dotacji: 108

Liczba formularzy, która wpłynęła w pierwotnym naborze:  81

Liczba miejsc w uzupełniającym naborze: co najmniej 39

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć tylko i wyłącznie Formularz rekrutacyjny– do pobrania ze strony www.euro-concret.pl/kreator/regulamin-rekrutacji/

 

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami do zapoznania na naszej stronie www.euro-concret.pl/kreator/regulamin-rekrutacji/ lub w biurze projektu –  Stowarzyszenie Euro-Concret ul. Tadeusza Kościuszki 35a Wrocław II piętro oficyna.

 

Jak skutecznie dostarczyć formularz zgłoszeniowy do Stowarzyszenia Euro-Concret przez kandydata?

Za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi (Stowarzyszeniu Euro-Concret) uznaje się:

 1. w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika– datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do wykonywania czynności wynikających z ubiegania się o udział w projekcie (nie dotyczy udziału w rozmowach kwalifikacyjnych); ZE WZGLĘDU NA PANDEMICZNĄ SYTUACJĘ W KRAJU ZALECAMY KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW – TEL. 500 520 027;
 2. w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);
 3. w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich– datę wpływu do Biura Projektu;
 4. w drodze elektronicznej: w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (format doc/docx i odt) a także formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.– datę wpływu na adres Biura Projektu, obowiązujący adres mailowy: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com ).

Jeżeli doręczenie miało miejsce w więcej niż w jednej z form przewidzianych powyżej, skuteczność ustalana jest w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejsza.

 

Kto może być uczestnikiem naszego projektu?

Uczestnikami projektu będzie 120  osób zamieszkałych lub uczących się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Dolnego Śląska które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. a) są w wieku od 18 do 29 r. życia; Przy czym ponieważ za dzień przystąpienia do projektu uważa się rozpoczęcie udziału w pierwszej formie wsparcia ( pierwszy dzień szkolenia) to uczestnik spełni warunki kwalifikowalności jeżeli w dniu przystąpienia do szkolenia nie ukończył 30-tego roku życia (tj. do dnia poprzedzającego dzień 30-tych urodzin);
 2. b) są bierne zawodowo lub są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;
 3. c) utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 roku (osoby które były zatrudnione w ramach stosunku pracy/umowy cywilno-prawnej i straciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. oraz osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i zamknęły ją po 1.03.2020 jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu) i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy
 4. d) nie należą do grup wyłączonych ze wsparcia wskazanych w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji (patrz od strony 15)

 

Co można otrzymać?

 • Jednorazową dotację finansową w kwocie 23 050,00zł
 • Dotację pomostową 2600,00złmiesięcznie przez okres 6 miesięcy

 

 

WAŻNE INFORMACJE DOT. PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ

 • W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wzorem umieszczonym w Regulaminie rekrutacji
 • Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach.  Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.
 • Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata/tki. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.
 • Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnego przez kandydata/tkę. W przypadku, gdy kandydat/tka złoży więcej niż jeden Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego Formularza rekrutacyjnego i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 • Każdy kandydat/tka, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma Indywidualny Numer Identyfikacyjny. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej projektu będą identyfikowane z kandydatem/-ką wyłącznie z wykorzystaniem wspomnianego numeru.
 • W celu zachowania płynności realizacji projektu Beneficjent ( Stowarzyszenie Euro-Concret) będzie przesyłał korespondencję do kandydatów/ek na podany w formularzu zgłoszeniowym adres skrzynki e-mail. W przypadku braku wskazania przez kandydata/kę  adresu skrzynki e-mail, Beneficjent będzie przesyłał korespondencję drogą pocztową zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji kandydatowi/uczestnikowi projektu

 

ZANIM ZŁOŻYSZ FORMULARZ – ZADZWOŃ DO NAS! POMOŻEMY UNIKNĄĆ BŁĘDÓW. TEL. 500 520 027