„Kreator” -kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska.”

Weź bezzwrotną dotację w swoje ręce! Ponad 38K na założenie firmy!

Miło nam poinformować, iż od lutego 2021 r. Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor spółka z o.o. rozpoczyna realizację projektu pn. „Kreator„- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska, działanie POWER 01.02.01.

W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 38 650,00 zł . Przyznamy aż 108 takich dotacji!!!

 

Wsparciem zostaną objęte osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 

 • w wieku od 18-29 r. życia
 • bierne zawodowo lub są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy
 • z województwa dolnośląskiego (tj. są osobami fizycznymi, które zamieszkują/uczą się na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego)
 • utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 roku (os., które były zatrudnione w ramach stosunku pracy/um. cywilno-prawnej i straciły zatrudnienie po 1.03.2020r., osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i zamknęły ją po 1.03.2020 jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do proj.) i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy
 • nie należą do grup wyłączonych ze wsparcia wskazanych w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 (por. od s.15) – szczegóły na dole strony.

 

Do projektu zostanie zrekrutowanych 120 osób w tym 72 kobiety  i 48 mężczyzn .Co najmniej 12 Uczestników projektu  będzie osobami  zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego)miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

 

Wsparcie:

 • bezpłatne szkolenia – 40 godzin szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • bezpłatne doradztwo eksperta dotacyjnego (pomoc w pisaniu biznesplanu 3 godz. na uczestnika projektu)
 • 108 dotacji inwestycyjnych w kwocie maksymalnie 23 050,00zł netto
 • 108 dotacji w ramach finansowego wsparcia pomostowego -2600,00zł netto przez okres 6 miesięcy (łącznie aż 15 600,00zł netto)

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU: 

W dniach od 09.06.2021 do 07.07.2021 prowadzimy rekrutację uzupełniającą!

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

 Szczegóły:  zadzwoń: 500 520 027,     www.euro-concret.pl/kreator

(www.fb.com/euroconcret,   www.instagram.com/euro_concret )

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

WAŻNE – GRUPY WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA !!!

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER, tj.:

 • osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
  – osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
  – osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu)
  – osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
  – osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
  – matki przebywające w domach samotnej matki,
  – osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
  – osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  – osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie). imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 • reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

UWAGA!

 • Do projektu nie mogą być rekrutowane osoby, które uczestniczą (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS, w którym jest udzielane wsparcie bezzwrotne. Tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS. Uczestnik składa Oświadczenie na etapie rekrutacji w tym zakresie.

 

Wsparcie nie jest udzielane także osobom, które:

 • posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r.
  o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 121);
 • w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych;
 • w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego. Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa;
 • chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności;
 • były zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także u osób, które łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, uczestniczących w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: (związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa ( w linii prostej lub bocznej do III stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli

Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;

 • były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
 • posiadają zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach projektu;
 • nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;
 • odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym;’
 • są zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy właściwym dla ich miejsca zamieszkania

 

Projekt „Kreator” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa

 

wkład finansowy UE: 4 247 509,73 PLN