Gdzie mogę znaleźć informację o projekcie?

 W pierwszej kolejności należy dokładnie przeczytać Regulamin Rekrutacji. Zawiera on wszytkie informacje o tym kto może zostać uczestnikem projektu, jaka jest procedura rekrutacji do projektu, jakie dokumenty i w jakiej formie należy je złożyć, jakie wsparcie otrzyma uczestnik projektu. W razie wątpliwości można je wyjaśnić telefonicznie lub mailowo. Wszytkie dane kontaktowe mozna znaleźć w stopce naszej strony. 

Kto może zostać uczestnikem projektu?

Uczestnikem projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

a) mieszka (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub uczy się na terenie Dolnego Śląska;
b) jest wieku od 18 do 29 r. życia;
c) jest osobą bierną zawodowo lub są osobą  bezrobotną niezarejestrowaną  w urzędzie pracy- stosowne definicje tych pojęć znajdują się w Regulaminie rekrutacji – ;
d) utraciła zatrudnienie po 1.03.2020 roku (osoby które były zatrudnione w ramach stosunku pracy/umowy cywilno-prawnej i straciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. oraz osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i zamknęły ją po 1.03.2020 jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu) i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy
e) nie należą do grup wyłączonych ze wsparcia wskazanych w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 (patrz od strony 15)

Czy w sformułowaniu „straciły zatrudnienie” chodzi o osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

a) zostały zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
b) ich umowa wygasła, np. z upływem czasu, na jaki została zawarta
c) rozwiązały umowę za porozumieniem stron lub na swój wniosek?

Osoba, która utraciła zatrudnienia po 1 marca 2020 to:

  • osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej  i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Jako uczestników projektu, którzy po 1 marca 2020 r. stracili zatrudnienie należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub takie, którym wygasła umowa. Uczestnikami projektu mogą być też osoby, z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron
  • osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r. jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu, oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy.

Czy osoba która, została zatrudniona po 1 marca 2020 roku i straciła pracę po kilku miesiącach – będzie kwalifikowała się do uczestnictwa w projekcie?
Czy istnieje warunek, jak długo i na jaką część etatu powinna być zatrudniona osoba, która straciła pracę i ubiega się o udział w projekcie?

Osoba, która została zatrudniona po 1 marca 2020 roku i po kilku miesiącach straciła pracę, będzie kwalifikowała się do uczestnictwa w projekcie.
Nie ma warunku określającego, jak długo i na jaką część etatu powinna być zatrudniona osoba, która straciła pracę i  ubiega się o udział w projekcie.

Czy w ramach kryterium dotyczącego utraty zatrudnienia po 01.03.2020 r. mieści się umowa o dzieło?

Zgodnie z art. 627 Kodeksu Cywilnego umowa o dzieło jest formą umowy cywilnoprawnej. Definicja osoby, która utraciła zatrudnienie po 1 marca określona jest w § 1 wzoru Regulaminu rekrutacji uczestników do projektów w zakresie wsparcia bezzwrotnego w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1. Zgodnie z ww. dokumentem Osoba, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 to osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (…) oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy. W związku z powyższym umowa o dzieło mieści się w kryterium dotyczącym utraty zatrudnienia po 01.03.2020 r.

Czy jest jakiś okres trwania umowy o pracę czy też umowy cywilno-prawnej, który należy uznać za minimalny aby spełnić warunki opisane w Regulaminie rekrutacji przez kandydata do projektu?

Nie ma warunku określającego, jak długo i na jaką część etatu powinna być zatrudniona osoba, która straciła pracę i ubiega się o udział w projekcie.

Czy osoby uczące się mogą być uczestnikami projektu, a jeśli tak, to jakiego typu nauka podjęta przez potencjalnego uczestnika jest dopuszczalna?

Osoby uczące się mogą być uczestnikami projektu bez względu na tryb nauki (stacjonarna, dzienna, wieczorowa, zaoczna itp.) – o ile spełnią inne warunki pozwalające przyjąć je do projektu.

Za dzień przystąpienia do projektu uważa się rozpoczęcie udziału w pierwszej formie wsparcia np. dzień przystąpienia do szkolenia.
Gdy uczestnik przejdzie pozytywnie rekrutację i zakwalifikuje się do szkoleń, ale rozpoczęcie szkolenia rozpocznie się w dniu, kiedy uczestnik skończy 30 lat – czy taka osoba spełni warunki kwalifikowalności?

 Za dzień przystąpienia do projektu uważa się rozpoczęcie udziału w pierwszej formie wsparcia. Rekrutacja i zakwalifikowanie się do szkoleń nie jest wsparciem.
Jeśli pierwszą formą wsparcia (pomocy) w projekcie są szkolenia (tak będzie najczęściej w tych projektach) to uczestnik spełni warunki kwalifikowalności jeżeli w dniu przystąpienia do szkolenia nie ukończył 30-tego roku życia (tj. do dnia poprzedzającego dzień 30-tych urodzin).

Jakie dokumenty potwierdzające spełnianie przez uczestników projektu warunków udziału w projekcie należy przedłożyć po zakwalifikowaniu się do projektu?

W ramach niniejszego projektu Kandydat zobowiązany jest przedstawić:

  1. kopie świadectwa pracy lub umowy cywilno-prawnej lub wyciąg z CEIDG lub KRS poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczenia, że po 1 marca 2020 r. osoba straciła zatrudnienie i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawała poza rynkiem pracy.
  2. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania.

W jakiej formie należy przedstawić zaswiadczenie z ZUS potwierdzające, że osoba zakwalifikowana do projektu jest bezrobotna lub bierna zawodowo?

Wydanie zaświadczenia jest możliwe na jeden z dwóch  poniższych sposobów:

a) uczestnik skłąda do ZUS wniosek o wydanie zaświadczenia. ZUS na druku US-7 (druk US-7 można znaleźć między innymi na stronie: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/pracujacy/wnioski-ubezpieczonego/-/publisher/details/1/wniosek-us-7/US_7  i na stronie internetowej projektu)
b) Uczestnik może również samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika;

Czy kandydat na uczestnika projektu oraz uczestnik projektu który posiada PROFIL ZAUFANY może złożyć formularz zgłoszeniowy a następnie kolejne dokumenty (m.in. deklaracja, umowy itp.) wykorzystując tę stronę.

Tak.  Do złożenia podpisu elektronicznego osoba tak musi mieć aktualny Profil Zaufany. Następnie na tej stronie składa podpis elektroniczny. Taki dokument przesyła drogą elektroniczną na naszą skrzynkę pocztową. Dokumenty  muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu, zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji. Złożenie podpisu podlega weryfikacji na tej samej stronie.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji co najmniej 10% (12osób) uczestników projektu stanowić będą osoby  zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Jakie są to miasta?

Są to: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec i Złotoryja.

Czy muszę mieć meldunek na Dolnym Śląsku, czy też wystarczy oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa dolnośląskiego?

Wystarczy złożyć oświadczenie, iż zamieszkuje się pod wskazanym w Formularzu zgłoszeniowym adresie. Meldunek nie jest wymagany. Należy pamiętać, iż działalność gospodarcza musi być zarejestrowana na terenie Dolnego Śląska.

Czy możliwe będzie rozliczenie w ramach wsparcia pomostowego opłaty wstępnej i raty leasingowej w przypadku, gdy uczestnik projektu zawrze umowę leasingu operacyjnego np. na samochód, wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Tak.

Czy uczestnicy projektu będą mogli rozliczać w ramach wsparcia pomostowego wydatki wynikające z umów zawieranych z osobami fizycznymi w przypadku np. najmu lokalu, magazynów itp.?

Tak.

Czy możliwe będzie rozliczenie w ramach wsparcia pomostowego zakupu paliwa?

Tak.

Czy możliwe jest rozliczenie w ramach wsparcia pomostowego wszystkich składników wynagrodzenia brutto oraz składek ZUS pracodawcy pracowników zatrudnianych przez uczestnika projektu niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) ?

Tak.

Czy możliwe będzie rozliczenie w ramach wsparcia pomostowego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w przypadku, gdy uczestnik projektu nie wybierze ulgi na start, jeżeli ustawowo może skorzystać z uprawnienia do nie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy jedynie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, i przystąpi do ubezpieczeń w ramach preferencyjnych składek ZUS tzw. mały ZUS (30% prognozowanego minimalnego wynagrodzenia ) , „małego zus plus” czy też standardowy ZUS dla przedsiębiorcy bez preferencji (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ) ?

Tak.

Czy możliwe będzie rozliczenie w ramach wsparcia pomostowego dobrowolnych składek na ubezpieczenie chorobowe?

Tak.