1. Gdzie mogę znaleźć informację o projekcie?

 

W pierwszej kolejności należy dokładnie przeczytać Regulamin Rekrutacji. Zawiera on wszytkie informacje o tym kto może zostać uczestnikem projektu, jaka jest procedura rekrutacji do projektu, jakie dokumenty i w jakiej formie należy je złożyć, jakie wsparcie otrzyma uczestnik projektu. W razie wątpliwości można je wyjaśnić telefonicznie lub mailowo. Wszystkie dane kontaktowe można znaleźć w Regulaminie Konkursu.

 

 1. Kto może zostać uczestnikem projektu?

 

Uczestnikem projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. a) mieszka (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub uczy się na terenie Dolnego Śląska;
 2. b) jest wieku od 18 do 29 r. życia;
 3. c) jest osobą bierną zawodowo lub są osobą  bezrobotną niezarejestrowaną  w urzędzie pracy- stosowne definicje tych pojęć znajdują się w Regulaminie rekrutacji – ;
 4. d) utraciła zatrudnienie po 1.03.2020 roku (osoby które były zatrudnione w ramach stosunku pracy/umowy cywilno-prawnej i straciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. oraz osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i zamknęły ją po 1.03.2020 jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu) i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy
 5. d) nie należą do grup wyłączonych ze wsparcia wskazanych w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 (patrz od strony 15)

 

 1. Czy w sformułowaniu „straciły zatrudnienie” chodzi o osoby, które spełniają jeden
  z poniższych warunków:
 2. zostały zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 3. ich umowa wygasła, np. z upływem czasu, na jaki została zawarta
 4. rozwiązały umowę za porozumieniem stron lub na swój wniosek?

 

Osoba, która utraciła zatrudnienia po 1 marca 2020 to:

 • – osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej  i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Jako uczestników projektu, którzy po 1 marca 2020 r. stracili zatrudnienie należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub takie, którym wygasła umowa. Uczestnikami projektu mogą być też osoby, z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron
 • – osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r. jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu, oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy.
 1. Czy osoba która, została zatrudniona po 1 marca 2020 roku i straciła pracę po kilku miesiącach – będzie kwalifikowała się do uczestnictwa w projekcie?
  Czy istnieje warunek, jak długo i na jaką część etatu powinna być zatrudniona osoba, która straciła pracę i ubiega się o udział w projekcie?

 

Osoba, która została zatrudniona po 1 marca 2020 roku i po kilku miesiącach straciła pracę, będzie kwalifikowała się do uczestnictwa w projekcie.

Nie ma warunku określającego, jak długo i na jaką część etatu powinna być zatrudniona osoba, która straciła pracę i  ubiega się o udział w projekcie.

 

 1. Czy w ramach kryterium dotyczącego utraty zatrudnienia po 01.03.2020 r. mieści się umowa o dzieło?

 

Zgodnie z art. 627 Kodeksu Cywilnego umowa o dzieło jest formą umowy cywilnoprawnej. Definicja osoby, która utraciła zatrudnienie po 1 marca określona jest w § 1 wzoru Regulaminu rekrutacji uczestników do projektów w zakresie wsparcia bezzwrotnego w ramach PO WER 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1. Zgodnie z ww. dokumentem Osoba, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 to osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (…) oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy. W związku z powyższym umowa o dzieło mieści się w kryterium dotyczącym utraty zatrudnienia po 01.03.2020 r.

 

 1. Czy jest jakiś okres trwania umowy o pracę czy też umowy cywilno-prawnej, który należy uznać za minimalny aby spełnić warunki opisane w Regulaminie rekrutacji przez kandydata do projektu?

 

Nie ma warunku określającego, jak długo i na jaką część etatu powinna być zatrudniona osoba, która straciła pracę i ubiega się o udział w projekcie.

 

 

 1. Czy osoby uczące się mogą być uczestnikami projektu,
  a jeśli tak, to jakiego typu nauka podjęta przez potencjalnego uczestnika jest dopuszczalna?

 

Osoby uczące się mogą być uczestnikami projektu bez względu na tryb nauki (stacjonarna, dzienna, wieczorowa, zaoczna itp.) – o ile spełnią inne warunki pozwalające przyjąć je do projektu.

 

 1. Za dzień przystąpienia do projektu uważa się rozpoczęcie udziału w pierwszej formie wsparcia np. dzień przystąpienia do szkolenia.

Gdy uczestnik przejdzie pozytywnie rekrutację i zakwalifikuje się do szkoleń,
ale rozpoczęcie szkolenia rozpocznie się w dniu, kiedy uczestnik skończy 30 lat –  czy taka osoba spełni warunki kwalifikowalności?

 

Za dzień przystąpienia do projektu uważa się rozpoczęcie udziału w pierwszej formie wsparcia. Rekrutacja i zakwalifikowanie się do szkoleń nie jest wsparciem.

Jeśli pierwszą formą wsparcia (pomocy) w projekcie są szkolenia (tak będzie najczęściej w tych projektach) to uczestnik spełni warunki kwalifikowalności jeżeli w dniu przystąpienia do szkolenia nie ukończył 30-tego roku życia (tj. do dnia poprzedzającego dzień 30-tych urodzin).

 

 

 

 1. Jakie dokumenty potwierdzające spełnianie przez uczestników projektu warunków udziału w projekcie należy przedłożyć po zakwalifikowaniu się do projektu?

W ramach niniejszego projektu Kandydat zobowiązany jest przedstawić:

 1. kopie świadectwa pracy lub umowy cywilno-prawnej lub wyciąg z CEIDG lub KRS poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczenia, że po 1 marca 2020 r. osoba straciła zatrudnienie i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawała poza rynkiem pracy.
 2. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania.

 

 1. W jakiej formie należy przedstawić zaswiadczenie z ZUS potwierdzające, że osoba zakwalifikowana do projektu jest bezrobotna lub bierna zawodowo?

 

Wydanie zaświadczenia jest możliwe na jeden z dwóch  poniższych sposobów:

 

 1. a) uczestnik skłąda do ZUS wniosek o wydanie zaświadczenia. ZUS na druku US-7 (druk US-7 można znaleźć między innymi na stronie: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/pracujacy/wnioski-ubezpieczonego/-/publisher/details/1/wniosek-us-7/US_7  i na stronie internetowej projektu)

 

 1. b) Uczestnik może również samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika;

 

 

 1. Czy kandydat na uczestnika projektu oraz uczestnik projektu który posiada PROFIL ZAUFANY może złożyć formularz zgłoszeniowy a następnie kolejne dokumenty (m.in. deklaracja, umowy itp. ) wykorzystując stronę https:/ / moj.gov.pl/ nforms/ signer/ upload? xFormsAppName=SIGNER?

 

Tak.  Do złożenia podpisu elektronicznego osoba tak musi mieć aktualny Profil Zaufany. Następnie na tej stronie składa podpis elektroniczny. Taki dokument przesyła drogą elektroniczną na naszą skrzynkę pocztową. Dokumenty  muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu, zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji. Złożenie podpisu podlega weryfikacji na tej samej stronie.

 1. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji co najmniej 10% (12osób) uczestników projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Jakie są to miasta?

 

Są to: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec i Złotoryja.

 1. Czy muszę mieć meldunek na Dolnym Śląsku, czy też wystarczy oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa dolnośląskiego?

Wystarczy złożyć oświadczenie, iż zamieszkuje się pod wskazanym w Formularzu

zgłoszeniowym adresie. Meldunek nie jest wymagany. Należy pamiętać, iż dzialalność

gospodarcza musi być zarejestrowana na terenie Dolnego Śląska.

 

 1. Czy możliwe będzie rozliczenie w ramach wsparcia pomostowego opłaty wstępnej i raty leasingowej w przypadku, gdy uczestnik projektu zawrze umowę leasingu operacyjnego np. na samochód, wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Tak.

 

 1. Czy uczestnicy projektu będą mogli rozliczać w ramach wsparcia pomostowego wydatki wynikające z umów zawieranych z osobami fizycznymi w przypadku np. najmu lokalu, magazynów itp.?

 

Tak.

 

 1. Czy możliwe będzie rozliczenie w ramach wsparcia pomostowego zakupu paliwa?

 

Tak.

 1. Czy możliwe jest rozliczenie w ramach wsparcia pomostowego wszystkich składników wynagrodzenia brutto oraz składek ZUS pracodawcy pracowników zatrudnianych przez uczestnika projektu niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) ?

 

Tak.

 

 1. Czy możliwe będzie rozliczenie w ramach wsparcia pomostowego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w przypadku, gdy uczestnik projektu nie wybierze ulgi na start, jeżeli ustawowo może skorzystać z uprawnienia do nie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy jedynie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, i przystąpi do ubezpieczeń w ramach preferencyjnych składek ZUS tzw. mały ZUS (30% prognozowanego minimalnego wynagrodzenia ) , „małego zus plus” czy też standardowy ZUS dla przedsiębiorcy bez preferencji (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ) ?

 

Tak.

 

 1. Czy możliwe będzie rozliczenie w ramach wsparcia pomostowego dobrowolnych składek na ubezpieczenie chorobowe?

 

Tak.