Stowarzyszenie Euro-Concret, w terminie od 01.09.2018 do 31.12.2018, w ramach zadania publicznego „Upowszechnienie i ochrona praw konsumentów”, realizuje projekt pt.”„Mam prawa i nie zawaham się ich użyć” – zajęcia dla seniorów z terenu aglomeracji wrocławskiej i katowickiej.

 

Projekt jest realizowany na terenie aglomeracji wrocławskiej i katowickiej.

W ramach projektu przewidujemy:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla seniorów z zakresu wybranych aspektów prawa konsumenckiego ze szczególnym uwzględnieniem produktów rynku finansowego – zajęcia będą przeprowadzone na uniwersytetach III wieku, klubach seniora itp.
2. Przygotowanie, wydruk i dystrybucję materiałów informacyjnych z danymi kontaktowymi do głównych organizacji, które świadczą bezpłatną pomoc prawną w sprawach konsumenckich.
3. Przygotowanie elektronicznych materiałów informacyjnych dotyczących praw konsumentów oraz zbioru kontaktów przydatnych w poszukiwaniu specjalistycznych jednostek publicznych i pozarządowych świadczących pomoc prawną w skomplikowanych bądź specjalistycznych sprawach, bądź też takich, w których niezbędne jest przygotowanie wystąpień pisemnych bądź pism procesowych. Materiały będą przekazywane uniwersytetom III wieku, klubom seniora itp. w celu umieszczenia na ich stronach internetowych. Dodatkowo w materiałach tych będą zawarte informacje o możliwości nieodpłatnego skorzystania w wersji elektronicznej z poradnika przygotowanego wspólnie przez Stowarzyszenie Aquila i Stowarzyszenie Euro-Concret w grudniu 2017r pt. „Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia – prawa i zagrożenia”. (poradnik dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej)

 

Jednym z celów Stowarzyszenia Euro-Concret jest upowszechnienie wśród konsumentów wiedzy o prawach konsumenta. W trakcie prowadzonych działań, w tym współpracy podjętej z Wrocławskim Centrum Seniora, okazało się, że świadomość konsumencka, szczególnie w grupie osób starszych, w społeczeństwie jest bardzo niska.

 

Taka sytuacja powodowana jest przez różne czynniki, wśród których podstawowe to: nieznajomość własnych praw oraz liczne bariery mentalne, które są wśród seniorów bardzo rozpowszechnione – brak zaufania do instytucji, wrogi stosunek do składania zawiadomień o przestępstwach czy złym traktowaniu, opór przed reklamowaniem towarów, kontaktem ze sprzedawcą etc.

Z tego też wynika potrzeba szeroko zakrojonych działań edukacyjnych mających na celu uczulenie seniorów na nieuczciwe praktyki sprzedawców, przekazanie im wiedzy jak należy się zachowywać w przypadku zetknięcia się takimi praktykami oraz gdzie szukać pomocy.

Obszar tematyczny w ramach zajęć dla seniorów:

1. Podstawowe prawa konsumenta
2. Zagrożenia finansowe związane z kupnem polisolokat, kredytów w obcej walucie i obligacji korporacyjnych
3. Podstawowe aspekty prawa umów – praktyczne wskazówki,
4. Jak reklamować towary czyli omówienie gwarancji i rękojmi,
5. Umowy zawierane na odległość – co należy wiedzieć,
6. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, a nieuczciwe praktyki podczas pokazów, przy sprzedaży usług telekomunikacyjnych, prądu, gazy7. Zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie mogą spotkać członków rodzin młodzieży szczególnie konsumentów-seniorów.

Szczegółowych informacji nt. szkoleń udzielamy telefonicznie lub mailowo:

tel. 500 520 027 e-mail: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com

 

Zadanie publiczne pt.: „Mam prawa i nie zawaham się ich użyć” – zajęcia dla seniorów z terenu aglomeracji wrocławskiej i katowickiej finansowane jest ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Logo Euro-Concret