Nasz partner strategiczny – Arbeiterwohlfahrt (AWO) Kreisverband Bremerhaven e.V. AWO – struktura powiatowa Bremerhaven, należy do największych parasolowych organizacji non-profit w Niemczech. Działa w oparciu o zasadę federalizacji, co oznacza, że organizacja funkcjonuje na każdym poziomie administracyjnym – kraj, land, powiat, gmina. Równolegle do niej istnieje samodzielna struktura- AWO International, zajmująca się wyłącznie projektami międzynarodowym. Każda z działających jednostek AWO posiada pełną autonomię. AWO Kreisverband Bremerhaven e.V.zatrudnia 800 pracowników etatowych oraz 200 wolontariuszy. Zarządza 40 placówkami oferującymi różnorakie usługi socjalne. Początki AWO sięgają XIX wieku, wiążą się z rozwojem ruchu robotniczego oraz partii socjal-demokratycznej na terenie Niemiec. Za oficjalną datę rozpoczęcia działalności uznaje się 13 grudnia 1919 roku. Po przejęciu władzy przez nazistów działalność organizacji została zakazana a jej dobra skonfiskowane. Po II wojnie światowej nastąpiła reaktywacja jej struktur oraz profesjonalizacja i poszerzenie pakietu oferowanych usług socjalnych. Organizacja oddzieliła się zupełnie od Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Zburzenie Muru Berlińskiego umożliwiło AWO rozwój swych jednostek na terenie landów byłego NRD.

Nasz partner – Stowarzyszenie „Aquila”

Wrocławska organizacja pozarządowa, istnieje od 2008 roku, a od 2016 intensywnie zajmuje się prawem konsumenckim, realizując różnego rodzaju inicjatywy. Stowarzyszenie Aquila od maja 2016 roku nieodpłatnie pomaga konsumentom na etapie sądowym, a od 1.06.2018 roku pomaga konsumentom dotkniętym nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Regularnie spotyka się z konsumentami, prowadzi dla nich zajęcia, udziela bezpłatnych porad podczas różnego rodzaju wydarzeń o charakterze społecznym, przygotowuje publikacje, poradniki i filmiki o tematyce konsumenckiej. Ponadto interweniuje u przedsiębiorców, którzy według Stowarzyszenia nie postępują do końca uczciwie w stosunku do swoich klientów. Szczegółowe informacje dotyczące Stowarzyszenia Aquila znajdują się na stronie.

Nasz partner – Gmina Siechnice

Gmina Siechnice położona jest w województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim (graniczy od północy z Wrocławiem) od północnego-wschodu ogranicza ją rzeka Odra. Zrealizowaliśmy wspólnie projekt pt. „Sieć punktów pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława” POKL 5.4.2. Projekt ten współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zachęcamy do zapoznania się z broszurami prawnymi i wzorami pism (Poradnictwo prawne i obywatelskie). W partnerstwie z Gminą Siechnice realizujemy także szkoleniowe projekty w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferowane wsparcie, wynikające z przeprowadzonych badań zapotrzebowania wśród mieszkańców gminy, realizowane jest w oparciu o oddolne inicjatywy lokalne.
Od 2013r. we współpracy z Gminą Siechnice realizujemy bezpłatne szkolenia językowe dla mieszkańców gminy z języków angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego, na poziomie podstawowym jak i zaawansowanym:

  1. Projekt „Rozwiąż język!– podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice. Kurs języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie podstawowym” – wsparciem zostały objęte 23 osoby z terenu gminy chcące podnieść swoje kwalifikacje językowe . W ramach projektu zostało przeprowadzonych 120 godzin nauki języka angielskiego i języka rosyjskiego. Okres realizacji 2013r.
  2. Projekt „Wieża Babel– podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice. Kurs języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie zaawansowanym” – wsparciem objęte są 23 osoby, mieszkańcy gminy, chcące podnieść swoją wiedzę z zakresu języków angielskiego i rosyjskiego. W ramach projektu realizowane są 2 kursy językowe na poziomie zaawansowanym po 120 godz. Okres realizacji 2013-2014.
  3. Projekt „Rozwiąż język! – edycja II. Podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice. Kurs języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie podstawowym” – to II edycja projektu „Rozwiąż język!”, realizowana w 2014r., dla kolejnych 23 osób, związku z dużym zainteresowaniem w gminie nauką języków obcych.
  4. Projekt „Wieża Babel – edycja II. Podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice. Kurs języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym” –założenia projektu to przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego i niemieckiego, na poziomie podstawowym, okres realizacji 2014r.

Nasz partner – Fundacja Eudajmonia

Celem działań Fundacji Eudajmonia jest przede wszystkim wspieranie w rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Cel ten realizują poprzez inspirowanie oraz pobudzanie aktywności w obszarze postaw i zachowań otwartych na potrzeby własne jednostki, a także innych ludzi. Szczególną zaś uwagę skupiają się na wzmacnianiu potencjału i wizerunku osób z różnych powodów marginalizowanych. Razem z Fundacją Eudajmonia realizujemy projekt pt. „Mentor – kompleksowy projekt wsparcia i promocji przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2. Więcej informacji na stronie: www.firmabezbarier.eu

 


Nasz partner – Gmina Wrocław

Gmina Wrocław wspólnie ze Stowarzyszeniem Euro – Concret realizuje projekt pt. Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.4.2. Więcej informacji o projekcie na stronie www.iwroclaw.pl/standaryzacjango. Od 1 stycznia 2013 realizujemy również projekt „Komputer sz@nsą dla osób +50″, który jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałania 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji na stronie: www.komputerszansa.pl

Nasz partner – Powiat Wrocławski

Powiat Wrocławski leży na terytorium województwa dolnośląskiego. Utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wrocław. Obejmuje obszar wokół Wrocławia, na wschód i południe od miasta, zaś sam Wrocław jest oddzielnym powiatem. Wspólnie realizujemy projekt pt. „Per Aspera Ad Astra – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2. Więcej informacji na stronie: www.firmawpowiecie.pl


Nasz partner – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych jest związkiem stowarzyszeń, który działa na terenie Dolnego Śląska od sierpnia 2004r. Powstanie Federacji było odpowiedzią na potrzebę stworzenia silnej reprezentacji sektora pozarządowego. Obecnie organizacja zrzesza 133 organizacje członkowskie i cały czas się rozwija świadcząc usługi dla swoich członków, a także na rzecz całego III sektora. Podstawowym celem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiana informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań. Federacja pełni rolę rzecznika interesów organizacji, podejmując działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są za słabe, gdzie potrzeba silnego głosu wyrażenia wspólnego stanowiska. Misją Federacji jest działanie na rzecz idei wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wspólnie realizujemy projekt pt. „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.4.2. Więcej informacji o projekcie na stronie www.iwroclaw.pl/standaryzacjango


Nasz partner – Stowarzyszenie Odra – Niemen

Stowarzyszenie Odra-Niemen jest prężnie rozwijającą się organizacją na Dolnym Śląsku, z siedzibą we Wrocławiu. Głównym celem Stowarzyszenia ODRA – NIEMEN jest rozwijanie inicjatyw i projektów kresowych, polonijnych, historycznych i edukacyjnych. Dotychczas wspólnie zrealizowaliśmy projekty „Ocalić od zapomnienia-dokumentowanie relacji żołnierzy AK na kresach”, „Nauczyciel-przewodnik po polskości. Warsztaty dla nauczycieli na Litwie” oraz „Informacja –integracja. Staże i warsztaty dla Polaków z różnych regionów Mołdawii”. Projekty te dofinansowane były ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


Nasz partner – Związek Międzygminny Ślęza – Oława

Działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 594) gminy tworzą Związek Międzygminny celem wspólnego wykonywania zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w obszarze zrównoważonego rozwoju i innych przedsięwzięć proekologicznych wszystkich miejscowości położonych na terenie gmin, wchodzących w skład Związku. Zrealizowaliśmy wspólnie projekt pt. „Sieć punktów pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława”POKL 5.4.2 oraz projekt pt. „BIZNES2012. – Kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia w branżach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Europy we Wrocławiu.” Projekty te były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zachęcamy do zapoznania się z broszurami prawnymi i wzorami pism (Poradnictwo prawne i obywatelskie) opracowanymi w ramach projektu poradniczego.


Nasz partner – Polska Izba Młodych Przedsiębiorców

Wspólnie z Polską Izbą Młodych Przedsiębiorców zrealizowaliśmy wiele projektów dotyczących promocji przedsiębiorczości w tym projekt pt. „SZANSA NA SUKCES – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia”, projekt pt. „Tytuł projektu: „KREATOR-kompleksowy program rozwoju przedsiębiorczości pracowników branż restrukturyzowanych i modernizowanych na Dolnym Śląsku” oraz projekt „MENTOR – Zintegrowany projekt wsparcia przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Wszystkie te projekty realizowane były w oparciu o dotacje otrzymane od Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2.


Nasz partner – WROcomp

Firma WROcomp powstała w 2006 roku na bazie kilkuletnich doświadczeń zawodowych właściciela firmy. Od początku istnienia firma bardzo dynamicznie się rozwija, współpracując z największymi w Polsce firmami przemysłowymi oraz informatycznymi. Zdobyliśmy stałe grono klientów, oferując usługi na najwyższym poziomie, zgodne z oczekiwaniami rynku i proponując kompleksowe i nowoczesne rozwiązania informatyczne. Wspólnie realizujemy projekt pt. „Komputer 50+”- rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.6.2. Więcej informacji na stronie www.euro-concret.pl/komputer50ict


Nasz partner – Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie została powołana w 1991 r. Aktywnie działa na rzecz restrukturyzacji, rozwoju regionalnego i upowszechniania standardów Unii Europejskiej. Ma na koncie – w swojej wieloletniej historii funkcjonowania w mikroregionie kłodzkim – realizację szeregu projektów wspierających rozwój społeczno-ekonomiczny, w tym udział w licznych programach pomocowych Unii Europejskiej. Wspólnie realizujemy projekt „Level”- Akademia komputerowa” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” poddziałanie 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”. Więcej informacji na stronie: www.agroreg.com.pl/oferta/level-akademia-komputerowa/informacje.html