Rekrutacja uczestników do projektu Absens Carens- nabór styczeń 2018 r.!!!

19 grudnia 2017 / Możliwość komentowania Rekrutacja uczestników do projektu Absens Carens- nabór styczeń 2018 r.!!! została wyłączona

absens carens aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż formularze zgłoszeniowe można składać od 8 stycznia 2018 r.  do  26 stycznia 2018 r!

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o składanie w wyznaczonym terminie Formularza rekrutacyjnego (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu):

a) w biurze Partnera projektu tj. Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców ul. Ostrowskiego 30/100 53-238 Wrocław

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00

Osoby z niepełnosprawnością ruchową proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem
tel. (71) 723 40 47  z pracownikiem ds. rekrutacji w celu dobrania najbardziej dogodnego czasu przyjęcia

lub

b) w siedzibie głównej Lidera projektu tj Stowarzyszenie Euro-Concret . ul. Kościuszki 35 a 50-011 Wrocław (II piętro oficyna)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:15 do 14:15

lub

c) listownie poprzez wysłanie Formularza rekrutacyjnego na adres Partnera lub Lidera projektu (liczy się data wpływu dokumentów do biura, a nie data stempla pocztowego)

d) Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w uzasadnionych przypadkach mogą telefonicznie zgłosić potrzebę do Partnera odbioru wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w miejscu ich zamieszkania – tel. (71) 723 40 47

UWAGA!!!

Osoby z niepełnosprawnością do Formularza rekrutacyjnego powinny załączyć:

  • 1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności; lub
  • 2. Inny urzędowy dokument poświadczający stan zdrowia w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Kandydata.

W przypadku osób deklarujących przynależność do grupy osób długotrwale bezrobotnych do formularza rekrutacyjnego należy załączyć:

  • 1. oświadczenie o pozastawianiu bez zatrudnienia przez okres ponad 12 miesięcy (osoba niezarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy), lub
  • 2. zaświadczenie powiatowego urzędu pracy (dotyczy osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy )osoby długotrwale bezrobotnej o pozostawaniu bez zatrudnienia przez okres ponad 12 m-cy a(wydane nie wcześniej niż w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia formularza rekrutacyjnego).

JAK PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY?

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

„Dokumenty rekrutacyjne do projektu 8.3 RPO WD”,.

W przypadku kopii na każdej stronie powinna się znaleźć formuła „potwierdzam zgodność z oryginałem” oraz podpis kandydata/ki.

Ocena formalna będzie się odbywać w oparciu o Kartę oceny formalnej (Załącznik nr 2). Nie spełnienie co najmniej jednego z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem kandydata/ki.

W przypadku stwierdzenia przynależności do grupy docelowej, Formularz rekrutacyjny w części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej podlega ocenie merytorycznej. (Załącznik nr 3)