W tym dziale zamieszczać będziemy dla Państwa wszelkie niezbędne dokumenty,
w oparciu, o które realizowany będzie projekt.

Znajdą tu Państwo dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Ponadto na bieżąco zamieszczane tu będą dokumenty dotyczące dalszych etapów realizacji projektu oraz uczestnictwa, w postaci harmonogramów szkoleń, doradztwa, wniosków o uzyskanie dotacji itp.

PLIKI DO POBRANIA:

1. Wzór Formularza rekrutacyjnego – AKTUALNY OD DNIA 01.03.2017

2. Wzór Karty oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego/Karty rozmowy z doradcą zawodowym.

3. Wzór Karty oceny merytorycznej Formularz rekrutacyjnego.

4. Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.

5. Wzór Oświadczenia o posiadaniu wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

7. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

8. Wzór Karty oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

9. Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

10. Wzór Deklaracji poufności (KOW).

11. Wzór Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

12. Wzór Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

13. Wzór Informacji o rachunku bankowym.

14. Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

15. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

16. Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

17. Oświadczenie Uczestnika Projektu o kwalifikowalności podatku VAT.

18. Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

19. Wzór Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

20. Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

21. Wzór Zestawienia towarów/ usług zakupionych ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

22. Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

23. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

24. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z DNIA 02.03.2017

25. Oświadczenie dodatkowe dla osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy niezarejestrowanych w PUP.