ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU
– „SZANSA NA SUKCES –
kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia”

Pierwszy termin składania dokumentów rekrutacyjnych:
20 LUTEGO 2017 r. – 23 MARCA 2017 r.

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

REKRUTACJA DO PROJEKTU JEST DWUETAPOWA:

 

I ETAP:

Ocena dokumentów rekrutacyjnych:

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o składanie w wyznaczonym terminie Formularza rekrutacyjnego (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu) :

a) w biurze projektu tj. Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek Zdrój, pokój nr 14 (I piętro)

poniedziałek-środa w godzinach 8:30-14:30
czwartek w godzinach 12:00-14:30
piątek w godzinach 8:30-14:30.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem
tel. 519 338 738 z pracownikiem ds. rekrutacji w celu dobrania najbardziej dogodnego czasu przyjęcia lub

b) w siedzibie głównej realizatora tj. ul. Kościuszki 35 a 50-011 Wrocław (II piętro oficyna)

poniedziałek-piątek w godzinach 10.00-15.30.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem
tel. 500 520 027 z pracownikiem ds. rekrutacji w celu dobrania najbardziej dogodnego czasu przyjęcia; lub

c) elektronicznie poprzez wysłanie Formularza rekrutacyjnego na adres :
stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com z zastrzeżeniem, że dokument wymaga złożenia bez dodatkowego wezwania własnoręcznych podpisów pod formularzem i oświadczeniami w biurze projektu lub w siedzibie głównej realizatora w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania formularza na wskazany adres poczty elektronicznej (pod rygorem odrzucenia formularza), lub

d) listownie poprzez wysłanie Formularza rekrutacyjnego na adres biura projektu lub siedziby głównej realizatora. (liczy się data wpływu dokumentów do biura)

e) Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w uzasadnionych przypadkach mogą telefonicznie zgłosić potrzebę do Beneficjenta odbioru wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w miejscu ich zamieszkania.

UWAGA!!!

Osoby z niepełnosprawnością do Formularza rekrutacyjnego powinny załączyć:

 • 1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności; lub
 • 2. Inny urzędowy dokument poświadczający stan zdrowia w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Kandydata.

W przypadku osób deklarujących przynależność do grupy osób długotrwale bezrobotnych do formularza rekrutacyjnego należy załączyć:

 • 1. oświadczenie o pozastawianiu bez zatrudnienia przez okres ponad 12 miesięcy (osoba niezarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy), lub
 • 2. zaświadczenie powiatowego urzędu pracy (dotyczy osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy )osoby długotrwale bezrobotnej o pozostawaniu bez zatrudnienia przez okres ponad 12 m-cy a(wydane nie wcześniej niż w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia formularza rekrutacyjnego).

JAK PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY?

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

„Dokumenty rekrutacyjne do projektu 8.3 RPO WD”,.

W przypadku kopii na każdej stronie powinna się znaleźć formuła „potwierdzam zgodność z oryginałem” oraz podpis kandydata/ki.

Ocena formalna będzie się odbywać w oparciu o Kartę oceny formalnej (Załącznik nr 2). Nie spełnienie co najmniej jednego z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem kandydata/ki.

W przypadku stwierdzenia przynależności do grupy docelowej, Formularz rekrutacyjny w części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej podlega ocenie merytorycznej. (Załącznik nr 3)

II ETAP:

Spotkanie z doradcą zawodowym mające na celu ocenę predyspozycji kandydata/ki
do prowadzenia działalności gospodarczej:

Planowany termin przeprowadzenia rozmów: – dokładna data zostanie podana każdej osobie indywidualnie.

Po zakończeniu II etapu rekrutacji będzie opublikowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie i umieszczona na stronie internetowej. Dodatkowo o wynikach rekrutacji kandydaci/ki zostaną poinformowani/e indywidualnie.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA:

Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 48 uczestników/czek projektu stanowiących grupę docelową:

 • z obszaru/powiatu/ów: lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego tzn. które zamieszkują na wskazanym obszarze w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • powyżej 30 r.ż.[1] pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby:
 • po 50 roku życia i/lub,
 • długotrwale bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP) i/lub,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie, czyli maksymalnie wykształcenie średnie) i/lub ,
 • zamieszkałe na obszarach wiejskich i/lub,
 • osoby z niepełnosprawnościami i/lub,
 • kobiety
 • zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Pierwszeństwo w procedurze rekrutacyjnej będą miały kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz mieszkańcy z terenów wiejskich (z wyłączeniem rolników posiadających gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych).

PODSUMOWANIE:

Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 48 uczestników, w tym:

 • co najmniej 5 uczestników projektu stanowić będą osoby niepełnosprawne;
 • co najmniej 20 uczestników projektu stanowić będą osoby zamieszkałe na terenach wiejskich;
 • co najmniej 29 uczestników projektu stanowić będą kobiety;
 • co najwyżej 19 uczestników projektu stanowić będą mężczyźni;
 • do projektu zostanie przyjęty co najmniej 1 uczestnik z każdego z powiatów objętych projektem tj. lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń utworzymy listę rezerwową.

[1] Wiek uczestników projektu liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

PLIKI DO POBRANIA:

1. Wzór Formularza rekrutacyjnego.

2. Wzór Karty oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego/Karty rozmowy z doradcą zawodowym.

3. Wzór Karty oceny merytorycznej Formularz rekrutacyjnego.

4. Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.

5. Wzór Oświadczenia o posiadaniu wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

7. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

8. Wzór Karty oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

9. Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

10. Wzór Deklaracji poufności (KOW).

11. Wzór Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

12. Wzór Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

13. Wzór Informacji o rachunku bankowym.

14. Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

15. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

16. Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

17. Oświadczenie Uczestnika Projektu o kwalifikowalności podatku VAT.

18. Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

19. Wzór Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

20. Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

21. Wzór Zestawienia towarów/ usług zakupionych ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

22. Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowo- doradczych po przyznaniu wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

23. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

24. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z DNIA 02.03.2017

25. Oświadczenie dodatkowe dla osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy niezarejestrowanych w PUP.

W najbliższym czasie planujemy rozpocząć proces rekrutacji do projektu.

Trwa etap przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej potrzebnej do rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń.

Wszystkie informacje i terminy dotyczące rekrutacji, przyjmowania zgłoszeń oraz dokumentów zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej www.euro-concret.pl i na naszym profilu na Facebooku(Stowarzyszenie Euro-Concret).

Już dziś w zakładce O PROJEKCIE znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące grupy docelowej oraz celu projektu.